Що таке Фіскальна політика? (в контексті фінансів)

Додано (оновлено): Jun 23, 2024, 9:23 PM
Що таке Фіскальна політика? (в контексті фінансів)

Фіскальна політика 🎯 – це інструмент державного регулювання економіки, що полягає у використанні державного бюджету для впливу на економічні процеси. Основними компонентами фіскальної політики є державні витрати та податкова система. Метою фіскальної політики є забезпечення економічного зростання, стабільності цін, високого рівня зайнятості та рівномірного розподілу доходів.

Основні елементи фіскальної політики

 • Державні витрати 💸: витрати уряду на товари та послуги, інфраструктуру, соціальні програми та інші цілі.
 • Податкова система 🏦: встановлення ставок податків та визначення обсягів податкових надходжень до бюджету.
 • Державний борг 📈: загальна сума позик, які уряд бере для фінансування своїх витрат.

Типи фіскальної політики

Тип фіскальної політики Характеристики Приклади заходів
Стримуюча фіскальна політика Спрямована на зменшення сукупного попиту для боротьби з інфляцією. Підвищення податків, зменшення державних витрат.
Стимулююча фіскальна політика Спрямована на збільшення сукупного попиту для подолання рецесії. Зниження податків, збільшення державних витрат.

Цілі фіскальної політики

 1. Економічне зростання 📊: підтримка стабільного зростання ВВП.
 2. Стабільність цін 📉: контроль інфляції та дефляції.
 3. Зайнятість 👩‍💼👨‍💼: забезпечення високого рівня зайнятості населення.
 4. Соціальна рівність 🤝: рівномірний розподіл доходів та зменшення бідності.

Інструменти фіскальної політики

 • Податкова політика 🏷️: включає встановлення податків на доходи, споживання, майно тощо.
 • Державні витрати 💵: фінансування програм, спрямованих на розвиток економіки, соціальну підтримку та інфраструктурні проекти.
 • Бюджетний дефіцит та профіцит ⚖️: управління співвідношенням доходів і витрат державного бюджету.

Фіскальна політика та економічні цикли

Фіскальна політика відіграє важливу роль у регулюванні економічних циклів, тобто періодичних коливань економічної активності. В залежності від фази економічного циклу (підйом, спад, рецесія, відновлення), уряд може застосовувати різні фіскальні заходи:

 • У період економічного підйому 🚀 уряд може підвищувати податки та зменшувати витрати, щоб запобігти перегріву економіки та інфляції.
 • У період економічного спаду 🛑 уряд може знижувати податки та збільшувати витрати, щоб стимулювати попит та виробництво.
 • У період рецесії 📉 уряд може застосовувати значні фіскальні стимули, такі як інвестиції в інфраструктуру, щоб стимулювати економічну активність.
 • У період відновлення 🌱 уряд може коригувати фіскальну політику для підтримки стійкого зростання та запобігання новим кризам.

Бюджетний дефіцит і державний борг

Одним із ключових аспектів фіскальної політики є управління бюджетним дефіцитом і державним боргом. Бюджетний дефіцит виникає, коли державні витрати перевищують доходи, що призводить до необхідності позикати кошти. Державний борг – це накопичена сума позик, які уряд ще не погасив.

Вплив бюджетного дефіциту на економіку

Бюджетний дефіцит може мати як позитивний, так і негативний вплив на економіку:

 • Позитивний вплив:
  • Стимулювання економічного зростання через збільшення державних витрат.
  • Фінансування важливих соціальних та інфраструктурних проектів.
 • Негативний вплив:
  • Зростання державного боргу та виплат за борговими зобов'язаннями.
  • Ризик зростання інфляції через надмірне збільшення грошової маси.

Фіскальні правила

Для забезпечення стабільності фіскальної політики уряди можуть встановлювати фіскальні правила, які регламентують бюджетні процеси. Такі правила можуть включати:

 • Обмеження на розмір бюджетного дефіциту.
 • Максимально допустимий рівень державного боргу відносно ВВП.
 • Зобов'язання збалансувати бюджет протягом певного періоду.

Фіскальна політика та монетарна політика

Фіскальна політика тісно взаємодіє з монетарною політикою, яка реалізується центральним банком і полягає в регулюванні грошової маси та відсоткових ставок. Разом ці дві політики формують макроекономічне середовище та впливають на економічну активність.

Координація фіскальної та монетарної політики

Координація фіскальної та монетарної політики є важливою для досягнення економічної стабільності. Наприклад, у період рецесії, фіскальні стимули можуть бути підкріплені зниженням відсоткових ставок центральним банком, що сприяє збільшенню інвестицій та споживчих витрат.

Приклади фіскальної політики у світі

Розглянемо приклади фіскальної політики в різних країнах:

 • США 🇺🇸: під час Великої депресії 1930-х років уряд реалізував програму "New Deal", яка включала значні державні витрати на інфраструктуру та соціальні програми для стимулювання економічного зростання.
 • Японія 🇯🇵: після економічної кризи 1990-х років уряд активно використовував фіскальні стимули, включаючи великі інвестиції в інфраструктуру, для подолання дефляції та стимулювання зростання.
 • Греція 🇬🇷: після фінансової кризи 2008 року уряд був змушений скоротити витрати та підвищити податки для зменшення бюджетного дефіциту та державного боргу.

Формули, що використовуються у фіскальній політиці

Фіскальна політика використовує різні економічні моделі та формули для аналізу та планування. Ось декілька важливих формул:

Бюджетний дефіцит

Бюджетний дефіцит розраховується за формулою:

$$ \text{Бюджетний дефіцит} = \text{Державні витрати} - \text{Державні доходи} $$

Податковий мультиплікатор

Податковий мультиплікатор визначає, як зміна податків впливає на сукупний попит:

$$ k_t = \frac{1}{1 - MPC \cdot (1 - t)} $$

де \(MPC\) - гранична схильність до споживання, \(t\) - ставка податку.

Мультиплікатор державних витрат

Мультиплікатор державних витрат визначає, як зміна державних витрат впливає на сукупний попит:

$$ k_g = \frac{1}{1 - MPC} $$

Висновок

Фіскальна політика є ключовим інструментом державного регулювання економіки. Вона включає управління державними витратами, податковою системою та державним боргом для досягнення економічного зростання, стабільності цін, високого рівня зайнятості та соціальної рівності. Взаємодія фіскальної та монетарної політики є важливою для забезпечення економічної стабільності та стійкого розвитку.

Правильне застосування фіскальної політики дозволяє урядам ефективно реагувати на економічні виклики та підтримувати добробут населення 🌟.


Категорія: Фінанси
Поділіться з друзями: