📊 Що таке Балансовий звіт у фінансах?

Додано (оновлено): Jun 22, 2024, 3:06 AM
📊 Що таке Балансовий звіт у фінансах?

Балансовий звіт - це ключовий фінансовий документ, який відображає фінансове становище компанії на певний момент часу. Він складається з трьох основних розділів: активів, пасивів та власного капіталу. Балансовий звіт допомагає власникам бізнесу, інвесторам та кредиторам оцінити фінансову стійкість компанії. Розглянемо детальніше, що таке балансовий звіт і як його розуміти.

Основні компоненти Балансового звіту

Балансовий звіт складається з трьох основних частин:

 1. Активи (Assets) – ресурси, які контролюються компанією і мають економічну цінність.
 2. Пасиви (Liabilities) – зобов'язання компанії перед іншими особами чи організаціями.
 3. Власний капітал (Equity) – залишкова вартість активів після вирахування всіх зобов'язань.

Активи

Активи поділяються на два основні види: оборотні (поточні) і необоротні (довгострокові).

 • Оборотні активи (Current Assets) – активи, які можуть бути перетворені на готівку протягом одного операційного циклу (зазвичай одного року). Приклади: готівка, дебіторська заборгованість, запаси.
 • Необоротні активи (Non-Current Assets) – активи, які використовуються компанією протягом більш тривалого періоду часу. Приклади: нерухомість, обладнання, патенти.

Пасиви

Пасиви також поділяються на поточні і довгострокові.

 • Поточні пасиви (Current Liabilities) – зобов'язання, які компанія повинна погасити протягом одного року. Приклади: короткострокові кредити, кредиторська заборгованість.
 • Довгострокові пасиви (Non-Current Liabilities) – зобов'язання, які мають бути погашені протягом більше одного року. Приклади: довгострокові кредити, облігації.

Власний капітал

Власний капітал включає:

 • Статутний капітал (Share Capital) – внески власників компанії.
 • Нерозподілений прибуток (Retained Earnings) – прибуток, який залишився у компанії після виплати дивідендів.

Балансова рівняння

Основою балансового звіту є балансова рівняння:

\[ \text{Активи} = \text{Пасиви} + \text{Власний капітал} \]

Це рівняння завжди повинно бути збалансованим, тобто сума активів завжди дорівнює сумі пасивів та власного капіталу.

Приклад Балансового звіту

Розглянемо приклад спрощеного балансового звіту:

Активи Сума (тис. грн) Пасиви і Власний капітал Сума (тис. грн)
Готівка 100 Короткострокові кредити 150
Дебіторська заборгованість 200 Кредиторська заборгованість 100
Запаси 300 Довгострокові кредити 250
Обладнання 400 Статутний капітал 200
Нерухомість 500 Нерозподілений прибуток 300

Чому Балансовий звіт важливий?

Балансовий звіт відіграє ключову роль у фінансовому аналізі компанії. Ось кілька причин, чому він є важливим:

 • 🔍 Фінансовий аналіз: дозволяє оцінити ліквідність, платоспроможність та фінансову стабільність компанії.
 • 📈 Інвестиційні рішення: інвестори використовують балансовий звіт для оцінки ризиків та потенційної дохідності інвестицій.
 • 💼 Кредитні рішення: банки та інші фінансові установи аналізують балансовий звіт перед наданням кредитів.
 • 🔧 Управлінські рішення: менеджери використовують дані з балансового звіту для стратегічного планування та управління ресурсами.

Аналіз Балансового звіту

Аналіз балансового звіту допомагає виявити слабкі та сильні сторони компанії. Розглянемо основні методи аналізу:

Вертикальний аналіз

Вертикальний аналіз включає порівняння кожного рядка балансового звіту з загальною сумою активів або пасивів. Це дозволяє побачити, яку частку кожен елемент складає у загальній структурі балансу.

Горизонтальний аналіз

Горизонтальний аналіз передбачає порівняння фінансових показників за кілька періодів часу. Це допомагає виявити тенденції та динаміку змін.

Фінансові коефіцієнти

Фінансові коефіцієнти - це відношення між різними фінансовими показниками. Ось кілька ключових коефіцієнтів:

 • Коефіцієнт ліквідності (Current Ratio) – показує здатність компанії покривати свої короткострокові зобов'язання. Формула: \[ \text{Коефіцієнт ліквідності} = \frac{\text{Оборотні активи}}{\text{Поточні пасиви}} \]
 • Коефіцієнт швидкої ліквідності (Quick Ratio) – показує здатність компанії покривати короткострокові зобов'язання без врахування запасів. Формула: \[ \text{Коефіцієнт швидкої ліквідності} = \frac{\text{Оборотні активи} - \text{Запаси}}{\text{Поточні пасиви}} \]
 • Коефіцієнт боргу (Debt Ratio) – показує частку активів, фінансованих за рахунок боргу. Формула: \[ \text{Коефіцієнт боргу} = \frac{\text{Загальні пасиви}}{\text{Загальні активи}} \]

Висновок

Балансовий звіт є важливим інструментом для аналізу фінансового стану компанії. Він надає інформацію про активи, пасиви та власний капітал, що допомагає інвесторам, кредиторам та менеджерам приймати обґрунтовані рішення. Регулярний аналіз балансового звіту дозволяє вчасно виявляти проблеми та вживати необхідних заходів для підвищення фінансової стабільності компанії.

Сподіваємось, що ця стаття допомогла вам краще зрозуміти, що таке балансовий звіт та як його аналізувати. Завжди пам'ятайте, що фінансова грамотність є ключем до успішного управління бізнесом та особистими фінансами.


Категорія: Фінанси
Поділіться з друзями: